Reglement inwendige orde

De oproepingen voor de bestuursvergadering gebeuren per e-mail en worden gepland op het einde van elke vorige bestuursvergadering.

A. Lid worden 

1. wie 

Elkeen die als zelfstandige, vennoot, kaderlid of bedrijfsleider actief onderneemt in hetzij een productiebedrijf, dienstverlenend bedrijf of KMO kan lid worden van Theon. De grootte van de onderneming doet niet ter zake. De ‘hedendaagsheid’ wordt belangrijker gevonden. Conditio sine qua non is dat de activiteit geen detailhandel betreft.

2. procedure

a. Iemand die geïnteresseerd is om lid te worden neemt contact op met een bestuurslid of via de contactbutton op de website. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de aanvraag voorgelegd en besproken.

b. Het bestuur beslist geldig bij aanwezigheid van ¾ van zijn leden. De kandidatuur wordt weerhouden bij de helft der stemmen +1 van de aanwezige bestuursraadleden. Door de goedkeuring wordt de kandidaat lid.

c. Het zogenaamd peterschap is niet meer of niet minder dan het goede contact tussen een bestuurslid en een welbepaald lid. Dit contact is een rechtstreekse lijn om lidmaatschap en algemene tevredenheid in goede banen te leiden.

B. Het lidmaatschap

bijdrage

a. De standaard ledenbijdrage wordt jaarlijks bepaald door het bestuur op de eerste samenkomst van het nieuwe werkjaar. De standaard ledenbijdrage dekt alle evenementen van het lopende werkjaar voor twee personen.

b. Tussentijdse invoeging leden – bijdrage à rato te betalen volgens het aantal maanden dat nog dient te verlopen tot de volgende jaargang

C. Commissies

1. aanstelling van commissies

Het bestuur stelt aan het begin van het werkjaar commissies samen die zich zullen ontfermen over telkens één evenement. In de commissies kunnen zowel bestuursleden als gewone leden zetelen. Minimaal dient steeds één bestuurslid deel uit te maken van een commissie.

D. Het bestuur

1. samenstelling & taken

a. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de past-voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone bestuursleden.

b. De voorzitter leidt en vertegenwoordigt de bestuursvergadering ; hij/zij heeft een algemene coördinerende en stimulerende functie. Hij/zij roept het bestuur samen; hij/zij stelt de agenda van de raad van bestuur op; hij/zij is verkiesbaar om de 2 jaar.

c. De past voorzitter hij/zij adviseert de voorzitter ; hij/zij coördineert de uitbreiding; hij/zij houdt de ledenlijst bij en vult deze aan en nodigt externe partijen uit; hij/zij is verantwoordelijk voor de externe relaties en de contacten met de pers.

d. De secretaris : hij/zij maakt de verslagen va de raad van bestuur en verstuurt deze aan de belanghebbenden; hij/zij houdt het aanwezigheidsregister van de activiteiten bij; hij/zij staat in voor alle correspondentie en secretariaatswerk.

e. De penningmeester : hij/zij int de jaarlijkse bijdragen van de leden, alsook de gelden van de sponsors. hij/zij stelt de jaarlijkse begroting op voor het bestuur van oktober en geeft een verslag van de rekeningen van het afgelopen jaar op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van juni. hij/zij regelt alle financiële zaken; hij/zij geeft op de algemene ledenvergaderingen een financieel verslag; hij/zij maakt jaarlijks een financiële balans op van de vereniging.

f. Een functie binnen de raad van bestuur kan slechts voor een periode van 5 jaar worden waargenomen.

g. De raad van bestuur vergadert om de maand, elke 3e donderdag, behalve in juli en augustus.

h. Bijkomende of tussentijdse vergaderingen die zich opdringen kunnen plaatsvinden op eender welk moment.

2. voorwaarden & verkiezing

a. Kandidaatstellingen voor alle bestuursfuncties gebeuren schriftelijk (per mail) aan het bestuur en worden door het bestaande bestuur geëvalueerd op de ondubbelzinnige complementariteit van de kandidaat met het bestaande bestuur. De bedrijfscultuur moet daarbij intact blijven.

b. Om kandidaat te zijn voor het voorzitterschap dient men minstens één jaar lid van het bestuur geweest te zijn.

c. Kandidaten voor bestuursfuncties moeten ten laatste lid zijn/worden op de bestuursvergadering gehouden in de maand juni van het jaar waarin de verkiezing gebeurt.

3. bevoegdheid van het bestuur

Het algemeen belang van de leden, de continuïteit van de vereniging en de goede werking staan ondubbelzinnig voorop. Daarom kan de raad van bestuur soeverein alle beslissingen nemen die zij nodig acht om alles in goede banen te leiden.